โรงเรียนวัดเทพมงคล (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 2 6 1 2 1 30
ร้อยละ 4.76 % 14.29 % 2.38 % 4.76 % 2.38 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 14 16 10 11 9 47
ร้อยละ 13.08 % 14.95 % 9.35 % 10.28 % 8.41 % 43.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 149 คน
จำนวน(คน) 16 22 11 13 10 77
ร้อยละ 10.74 % 14.77 % 7.38 % 8.72 % 6.71 % 51.68 %

149 : 16 , 22 , 11 , 13 , 10 , 77...10.74 , 14.77 , 7.38 , 8.72 , 6.71 , 51.68 = 72 : 48.32
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 149 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 72 คน คิดเป็นร้อยละ 48.32%

Powered By www.thaieducation.net