โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 18
ร้อยละ 5.26 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 94.74 %
ระดับประถมศึกษา
58
จำนวน(คน) 2 1 4 0 0 51
ร้อยละ 3.45 % 1.72 % 6.90 % 0.00 % 0.00 % 87.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 3 0 8 0 0 34
ร้อยละ 6.67 % 0.00 % 17.78 % 0.00 % 0.00 % 75.56 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 122 คน
จำนวน(คน) 6 1 12 0 0 103
ร้อยละ 4.92 % 0.82 % 9.84 % 0.00 % 0.00 % 84.43 %

77 : 3 , 1 , 4 , 0 , 0 , 69...3.90 , 1.30 , 5.19 , 0.00 , 0.00 , 89.61 = 8 : 10.39
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 122 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 15.57%

Powered By www.thaieducation.net