โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 19
ร้อยละ 5.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.00 %
ระดับประถมศึกษา
58
จำนวน(คน) 2 1 3 0 0 52
ร้อยละ 3.45 % 1.72 % 5.17 % 0.00 % 0.00 % 89.66 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 3 0 7 0 0 36
ร้อยละ 6.52 % 0.00 % 15.22 % 0.00 % 0.00 % 78.26 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 124 คน
จำนวน(คน) 6 1 10 0 0 107
ร้อยละ 4.84 % 0.81 % 8.06 % 0.00 % 0.00 % 86.29 %

78 : 3 , 1 , 3 , 0 , 0 , 71...3.85 , 1.28 , 3.85 , 0.00 , 0.00 , 91.03 = 7 : 8.97
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 124 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 13.71%

Powered By www.thaieducation.net