โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 19
ร้อยละ 5.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.00 %
ระดับประถมศึกษา
60
จำนวน(คน) 2 2 1 0 0 55
ร้อยละ 3.33 % 3.33 % 1.67 % 0.00 % 0.00 % 91.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 5 0 7 0 0 35
ร้อยละ 10.64 % 0.00 % 14.89 % 0.00 % 0.00 % 74.47 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 127 คน
จำนวน(คน) 8 2 8 0 0 109
ร้อยละ 6.30 % 1.57 % 6.30 % 0.00 % 0.00 % 85.83 %

80 : 3 , 2 , 1 , 0 , 0 , 74...3.75 , 2.50 , 1.25 , 0.00 , 0.00 , 92.50 = 6 : 7.50
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 127 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 14.17%

Powered By www.thaieducation.net