โรงเรียนวัดสองพี่น้อง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
7
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 5
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 28.57 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
40
จำนวน(คน) 2 0 6 0 0 32
ร้อยละ 5.00 % 0.00 % 15.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
19
จำนวน(คน) 0 0 6 0 0 13
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 31.58 % 0.00 % 0.00 % 68.42 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 66 คน
จำนวน(คน) 2 0 14 0 0 50
ร้อยละ 3.03 % 0.00 % 21.21 % 0.00 % 0.00 % 75.76 %

47 : 2 , 0 , 8 , 0 , 0 , 37...4.26 , 0.00 , 17.02 , 0.00 , 0.00 , 78.72 = 10 : 21.28
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 66 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 24.24%

Powered By www.thaieducation.net