โรงเรียนวัดสองพี่น้อง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
7
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 6
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
40
จำนวน(คน) 1 0 5 0 0 34
ร้อยละ 2.50 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 85.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
19
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 14
ร้อยละ 5.26 % 0.00 % 21.05 % 0.00 % 0.00 % 73.68 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 66 คน
จำนวน(คน) 2 0 10 0 0 54
ร้อยละ 3.03 % 0.00 % 15.15 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %

47 : 1 , 0 , 6 , 0 , 0 , 40...2.13 , 0.00 , 12.77 , 0.00 , 0.00 , 85.11 = 7 : 14.89
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 66 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18%

Powered By www.thaieducation.net