โรงเรียนวัดสองพี่น้อง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 7
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
41
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 36
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 12.20 % 0.00 % 0.00 % 87.80 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
19
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 15
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 21.05 % 0.00 % 0.00 % 78.95 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 68 คน
จำนวน(คน) 0 0 10 0 0 58
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 14.71 % 0.00 % 0.00 % 85.29 %

49 : 0 , 0 , 6 , 0 , 0 , 43...0.00 , 0.00 , 12.24 , 0.00 , 0.00 , 87.76 = 6 : 12.24
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 68 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 14.71%

Powered By www.thaieducation.net