โรงเรียนวัดป่าระกำ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 2 3 0 0 0 9
ร้อยละ 14.29 % 21.43 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 64.29 %
ระดับประถมศึกษา
65
จำนวน(คน) 0 5 7 0 0 53
ร้อยละ 0.00 % 7.69 % 10.77 % 0.00 % 0.00 % 81.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 0 2 8 0 0 28
ร้อยละ 0.00 % 5.26 % 21.05 % 0.00 % 0.00 % 73.68 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 117 คน
จำนวน(คน) 2 10 15 0 0 90
ร้อยละ 1.71 % 8.55 % 12.82 % 0.00 % 0.00 % 76.92 %

79 : 2 , 8 , 7 , 0 , 0 , 62...2.53 , 10.13 , 8.86 , 0.00 , 0.00 , 78.48 = 17 : 21.52
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 117 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08%

Powered By www.thaieducation.net