โรงเรียนวัดป่าระกำ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 12
ร้อยละ 7.14 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
70
จำนวน(คน) 0 2 3 0 0 65
ร้อยละ 0.00 % 2.86 % 4.29 % 0.00 % 0.00 % 92.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 32
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 13.51 % 0.00 % 0.00 % 86.49 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 121 คน
จำนวน(คน) 1 3 8 0 0 109
ร้อยละ 0.83 % 2.48 % 6.61 % 0.00 % 0.00 % 90.08 %

84 : 1 , 3 , 3 , 0 , 0 , 77...1.19 , 3.57 , 3.57 , 0.00 , 0.00 , 91.67 = 7 : 8.33
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 121 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 9.92%

Powered By www.thaieducation.net