โรงเรียนวัดป่าระกำ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 2 1 2 0 0 10
ร้อยละ 13.33 % 6.67 % 13.33 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 0 4 6 0 0 59
ร้อยละ 0.00 % 5.80 % 8.70 % 0.00 % 0.00 % 85.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 1 1 9 0 0 26
ร้อยละ 2.70 % 2.70 % 24.32 % 0.00 % 0.00 % 70.27 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 121 คน
จำนวน(คน) 3 6 17 0 0 95
ร้อยละ 2.48 % 4.96 % 14.05 % 0.00 % 0.00 % 78.51 %

84 : 2 , 5 , 8 , 0 , 0 , 69...2.38 , 5.95 , 9.52 , 0.00 , 0.00 , 82.14 = 15 : 17.86
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 121 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 21.49%

Powered By www.thaieducation.net