โรงเรียนบ้านหัวลำพู (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 1 2 0 1 2 6
ร้อยละ 8.33 % 16.67 % 0.00 % 8.33 % 16.67 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
19
จำนวน(คน) 0 1 3 3 2 10
ร้อยละ 0.00 % 5.26 % 15.79 % 15.79 % 10.53 % 52.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 31 คน
จำนวน(คน) 1 3 3 4 4 16
ร้อยละ 3.23 % 9.68 % 9.68 % 12.90 % 12.90 % 51.61 %

31 : 1 , 3 , 3 , 4 , 4 , 16...3.23 , 9.68 , 9.68 , 12.90 , 12.90 , 51.61 = 15 : 48.39
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 31 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 48.39%

Powered By www.thaieducation.net