โรงเรียนวัดบางด้วน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 0 0 0 0 1 15
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 6.25 % 93.75 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 3 0 1 1 0 57
ร้อยละ 4.84 % 0.00 % 1.61 % 1.61 % 0.00 % 91.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 78 คน
จำนวน(คน) 3 0 1 1 1 72
ร้อยละ 3.85 % 0.00 % 1.28 % 1.28 % 1.28 % 92.31 %

78 : 3 , 0 , 1 , 1 , 1 , 72...3.85 , 0.00 , 1.28 , 1.28 , 1.28 , 92.31 = 6 : 7.69
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 78 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69%

Powered By www.thaieducation.net