โรงเรียนบ้านชายทะเล (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 30
ร้อยละ 3.03 % 0.00 % 6.06 % 0.00 % 0.00 % 90.91 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 1 2 1 0 0 58
ร้อยละ 1.61 % 3.23 % 1.61 % 0.00 % 0.00 % 93.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 95 คน
จำนวน(คน) 2 2 3 0 0 88
ร้อยละ 2.11 % 2.11 % 3.16 % 0.00 % 0.00 % 92.63 %

95 : 2 , 2 , 3 , 0 , 0 , 88...2.11 , 2.11 , 3.16 , 0.00 , 0.00 , 92.63 = 7 : 7.37
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 95 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7.37%

Powered By www.thaieducation.net