โรงเรียนบ้านชายทะเล (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 26
ร้อยละ 3.33 % 3.33 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 86.67 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 1 2 2 0 0 57
ร้อยละ 1.61 % 3.23 % 3.23 % 0.00 % 0.00 % 91.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 92 คน
จำนวน(คน) 2 3 4 0 0 83
ร้อยละ 2.17 % 3.26 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 90.22 %

92 : 2 , 3 , 4 , 0 , 0 , 83...2.17 , 3.26 , 4.35 , 0.00 , 0.00 , 90.22 = 9 : 9.78
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 92 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.78%

Powered By www.thaieducation.net