โรงเรียนวัดบางทวด (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 1 1 0 1 1 6
ร้อยละ 10.00 % 10.00 % 0.00 % 10.00 % 10.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 1 2 16 0 10 44
ร้อยละ 1.37 % 2.74 % 21.92 % 0.00 % 13.70 % 60.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 83 คน
จำนวน(คน) 2 3 16 1 11 50
ร้อยละ 2.41 % 3.61 % 19.28 % 1.20 % 13.25 % 60.24 %

83 : 2 , 3 , 16 , 1 , 11 , 50...2.41 , 3.61 , 19.28 , 1.20 , 13.25 , 60.24 = 33 : 39.76
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 83 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 39.76%

Powered By www.thaieducation.net