โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 12 5 0 3 0 25
ร้อยละ 26.67 % 11.11 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 55.56 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 11 8 4 2 0 89
ร้อยละ 9.65 % 7.02 % 3.51 % 1.75 % 0.00 % 78.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 159 คน
จำนวน(คน) 23 13 4 5 0 114
ร้อยละ 14.47 % 8.18 % 2.52 % 3.14 % 0.00 % 71.70 %

159 : 23 , 13 , 4 , 5 , 0 , 114...14.47 , 8.18 , 2.52 , 3.14 , 0.00 , 71.70 = 45 : 28.30
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 159 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 28.30%

Powered By www.thaieducation.net