โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 14 8 0 4 0 19
ร้อยละ 31.11 % 17.78 % 0.00 % 8.89 % 0.00 % 42.22 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 13 10 7 4 0 80
ร้อยละ 11.40 % 8.77 % 6.14 % 3.51 % 0.00 % 70.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 159 คน
จำนวน(คน) 27 18 7 8 0 99
ร้อยละ 16.98 % 11.32 % 4.40 % 5.03 % 0.00 % 62.26 %

159 : 27 , 18 , 7 , 8 , 0 , 99...16.98 , 11.32 , 4.40 , 5.03 , 0.00 , 62.26 = 60 : 37.74
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 159 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 37.74%

Powered By www.thaieducation.net