โรงเรียนวัดบางคุระ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 2 3 0 2 0 12
ร้อยละ 10.53 % 15.79 % 0.00 % 10.53 % 0.00 % 63.16 %
ระดับประถมศึกษา
54
จำนวน(คน) 5 4 9 2 4 30
ร้อยละ 9.26 % 7.41 % 16.67 % 3.70 % 7.41 % 55.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
22
จำนวน(คน) 1 1 2 1 2 15
ร้อยละ 4.55 % 4.55 % 9.09 % 4.55 % 9.09 % 68.18 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 95 คน
จำนวน(คน) 8 8 11 5 6 57
ร้อยละ 8.42 % 8.42 % 11.58 % 5.26 % 6.32 % 60.00 %

73 : 7 , 7 , 9 , 4 , 4 , 42...9.59 , 9.59 , 12.33 , 5.48 , 5.48 , 57.53 = 31 : 42.47
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 95 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00%

Powered By www.thaieducation.net