โรงเรียนวัดบางคุระ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 3 4 0 2 0 12
ร้อยละ 14.29 % 19.05 % 0.00 % 9.52 % 0.00 % 57.14 %
ระดับประถมศึกษา
54
จำนวน(คน) 6 6 10 4 6 22
ร้อยละ 11.11 % 11.11 % 18.52 % 7.41 % 11.11 % 40.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
22
จำนวน(คน) 2 2 3 2 3 10
ร้อยละ 9.09 % 9.09 % 13.64 % 9.09 % 13.64 % 45.45 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 97 คน
จำนวน(คน) 11 12 13 8 9 44
ร้อยละ 11.34 % 12.37 % 13.40 % 8.25 % 9.28 % 45.36 %

75 : 9 , 10 , 10 , 6 , 6 , 34...12.00 , 13.33 , 13.33 , 8.00 , 8.00 , 45.33 = 41 : 54.67
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 97 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 54.64%

Powered By www.thaieducation.net