โรงเรียนวัดแจ้ง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
3
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 0
ร้อยละ 66.67 % 0.00 % 33.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
20
จำนวน(คน) 4 0 5 0 0 11
ร้อยละ 20.00 % 0.00 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 55.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 23 คน
จำนวน(คน) 6 0 6 0 0 11
ร้อยละ 26.09 % 0.00 % 26.09 % 0.00 % 0.00 % 47.83 %

23 : 6 , 0 , 6 , 0 , 0 , 11...26.09 , 0.00 , 26.09 , 0.00 , 0.00 , 47.83 = 12 : 52.17
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 23 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 52.17%

Powered By www.thaieducation.net