โรงเรียนวัดบางไทร (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 35
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 1 0 5 3 0 60
ร้อยละ 1.45 % 0.00 % 7.25 % 4.35 % 0.00 % 86.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
26
จำนวน(คน) 0 0 1 1 0 24
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.85 % 3.85 % 0.00 % 92.31 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 130 คน
จำนวน(คน) 1 0 6 4 0 119
ร้อยละ 0.77 % 0.00 % 4.62 % 3.08 % 0.00 % 91.54 %

104 : 1 , 0 , 5 , 3 , 0 , 95...0.96 , 0.00 , 4.81 , 2.88 , 0.00 , 91.35 = 9 : 8.65
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 130 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 8.46%

Powered By www.thaieducation.net