โรงเรียนวัดบางไทร (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 35
ร้อยละ 0.00 % 2.78 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 97.22 %
ระดับประถมศึกษา
66
จำนวน(คน) 1 0 4 2 0 59
ร้อยละ 1.52 % 0.00 % 6.06 % 3.03 % 0.00 % 89.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
26
จำนวน(คน) 0 0 0 1 0 25
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 3.85 % 0.00 % 96.15 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 128 คน
จำนวน(คน) 1 1 4 3 0 119
ร้อยละ 0.78 % 0.78 % 3.13 % 2.34 % 0.00 % 92.97 %

102 : 1 , 1 , 4 , 2 , 0 , 94...0.98 , 0.98 , 3.92 , 1.96 , 0.00 , 92.16 = 8 : 7.84
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 128 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 7.03%

Powered By www.thaieducation.net