โรงเรียนวัดสระ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 3 2 2 2 2 46
ร้อยละ 5.26 % 3.51 % 3.51 % 3.51 % 3.51 % 80.70 %
ระดับประถมศึกษา
121
จำนวน(คน) 8 5 4 3 2 99
ร้อยละ 6.61 % 4.13 % 3.31 % 2.48 % 1.65 % 81.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 1 1 3 1 2 54
ร้อยละ 1.61 % 1.61 % 4.84 % 1.61 % 3.23 % 87.10 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 240 คน
จำนวน(คน) 12 8 9 6 6 199
ร้อยละ 5.00 % 3.33 % 3.75 % 2.50 % 2.50 % 82.92 %

178 : 11 , 7 , 6 , 5 , 4 , 145...6.18 , 3.93 , 3.37 , 2.81 , 2.25 , 81.46 = 33 : 18.54
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 240 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 17.08%

Powered By www.thaieducation.net