โรงเรียนวัดสระ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
61
จำนวน(คน) 4 1 1 1 0 54
ร้อยละ 6.56 % 1.64 % 1.64 % 1.64 % 0.00 % 88.52 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 7 3 1 3 0 108
ร้อยละ 5.74 % 2.46 % 0.82 % 2.46 % 0.00 % 88.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 3 1 1 1 0 56
ร้อยละ 4.84 % 1.61 % 1.61 % 1.61 % 0.00 % 90.32 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 245 คน
จำนวน(คน) 14 5 3 5 0 218
ร้อยละ 5.71 % 2.04 % 1.22 % 2.04 % 0.00 % 88.98 %

183 : 11 , 4 , 2 , 4 , 0 , 162...6.01 , 2.19 , 1.09 , 2.19 , 0.00 , 88.52 = 21 : 11.48
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 245 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 11.02%

Powered By www.thaieducation.net