โรงเรียนวัดสระ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
61
จำนวน(คน) 2 3 1 5 1 49
ร้อยละ 3.28 % 4.92 % 1.64 % 8.20 % 1.64 % 80.33 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 6 2 4 8 0 102
ร้อยละ 4.92 % 1.64 % 3.28 % 6.56 % 0.00 % 83.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 59
ร้อยละ 3.23 % 0.00 % 1.61 % 0.00 % 0.00 % 95.16 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 245 คน
จำนวน(คน) 10 5 6 13 1 210
ร้อยละ 4.08 % 2.04 % 2.45 % 5.31 % 0.41 % 85.71 %

183 : 8 , 5 , 5 , 13 , 1 , 151...4.37 , 2.73 , 2.73 , 7.10 , 0.55 , 82.51 = 32 : 17.49
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 245 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29%

Powered By www.thaieducation.net