โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 30
ร้อยละ 0.00 % 3.23 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 96.77 %
ระดับประถมศึกษา
117
จำนวน(คน) 0 5 4 4 0 104
ร้อยละ 0.00 % 4.27 % 3.42 % 3.42 % 0.00 % 88.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 0 3 0 3 0 56
ร้อยละ 0.00 % 4.84 % 0.00 % 4.84 % 0.00 % 90.32 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 210 คน
จำนวน(คน) 0 9 4 7 0 190
ร้อยละ 0.00 % 4.29 % 1.90 % 3.33 % 0.00 % 90.48 %

148 : 0 , 6 , 4 , 4 , 0 , 134...0.00 , 4.05 , 2.70 , 2.70 , 0.00 , 90.54 = 14 : 9.46
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 210 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 9.52%

Powered By www.thaieducation.net