โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 0 6 0 1 0 24
ร้อยละ 0.00 % 19.35 % 0.00 % 3.23 % 0.00 % 77.42 %
ระดับประถมศึกษา
115
จำนวน(คน) 0 5 0 6 0 104
ร้อยละ 0.00 % 4.35 % 0.00 % 5.22 % 0.00 % 90.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
61
จำนวน(คน) 0 3 0 3 0 55
ร้อยละ 0.00 % 4.92 % 0.00 % 4.92 % 0.00 % 90.16 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 207 คน
จำนวน(คน) 0 14 0 10 0 183
ร้อยละ 0.00 % 6.76 % 0.00 % 4.83 % 0.00 % 88.41 %

146 : 0 , 11 , 0 , 7 , 0 , 128...0.00 , 7.53 , 0.00 , 4.79 , 0.00 , 87.67 = 18 : 12.33
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 207 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 11.59%

Powered By www.thaieducation.net