โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 0 3 3 0 0 21
ร้อยละ 0.00 % 11.11 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 5 15 12 0 0 82
ร้อยละ 4.39 % 13.16 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 71.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 6 0 12 0 0 41
ร้อยละ 10.17 % 0.00 % 20.34 % 0.00 % 0.00 % 69.49 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 200 คน
จำนวน(คน) 11 18 27 0 0 144
ร้อยละ 5.50 % 9.00 % 13.50 % 0.00 % 0.00 % 72.00 %

141 : 5 , 18 , 15 , 0 , 0 , 103...3.55 , 12.77 , 10.64 , 0.00 , 0.00 , 73.05 = 38 : 26.95
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 200 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00%

Powered By www.thaieducation.net