โรงเรียนบ้านบางลึก (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 2 0 2 1 1 15
ร้อยละ 9.52 % 0.00 % 9.52 % 4.76 % 4.76 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
34
จำนวน(คน) 2 2 5 0 0 25
ร้อยละ 5.88 % 5.88 % 14.71 % 0.00 % 0.00 % 73.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 55 คน
จำนวน(คน) 4 2 7 1 1 40
ร้อยละ 7.27 % 3.64 % 12.73 % 1.82 % 1.82 % 72.73 %

55 : 4 , 2 , 7 , 1 , 1 , 40...7.27 , 3.64 , 12.73 , 1.82 , 1.82 , 72.73 = 15 : 27.27
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 55 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27%

Powered By www.thaieducation.net