โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 15
ร้อยละ 11.11 % 0.00 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
44
จำนวน(คน) 1 0 4 1 1 37
ร้อยละ 2.27 % 0.00 % 9.09 % 2.27 % 2.27 % 84.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 3 2 3 2 1 20
ร้อยละ 9.68 % 6.45 % 9.68 % 6.45 % 3.23 % 64.52 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 93 คน
จำนวน(คน) 6 2 8 3 2 72
ร้อยละ 6.45 % 2.15 % 8.60 % 3.23 % 2.15 % 77.42 %

62 : 3 , 0 , 5 , 1 , 1 , 52...4.84 , 0.00 , 8.06 , 1.61 , 1.61 , 83.87 = 10 : 16.13
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 93 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 22.58%

Powered By www.thaieducation.net