โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 18
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
45
จำนวน(คน) 2 0 5 1 0 37
ร้อยละ 4.44 % 0.00 % 11.11 % 2.22 % 0.00 % 82.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 3 3 4 3 1 20
ร้อยละ 8.82 % 8.82 % 11.76 % 8.82 % 2.94 % 58.82 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 97 คน
จำนวน(คน) 5 3 9 4 1 75
ร้อยละ 5.15 % 3.09 % 9.28 % 4.12 % 1.03 % 77.32 %

63 : 2 , 0 , 5 , 1 , 0 , 55...3.17 , 0.00 , 7.94 , 1.59 , 0.00 , 87.30 = 8 : 12.70
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 97 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 22.68%

Powered By www.thaieducation.net