โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 15
ร้อยละ 5.56 % 5.56 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
48
จำนวน(คน) 2 1 4 2 0 39
ร้อยละ 4.17 % 2.08 % 8.33 % 4.17 % 0.00 % 81.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 2 2 6 2 0 22
ร้อยละ 5.88 % 5.88 % 17.65 % 5.88 % 0.00 % 64.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 100 คน
จำนวน(คน) 5 4 11 4 0 76
ร้อยละ 5.00 % 4.00 % 11.00 % 4.00 % 0.00 % 76.00 %

66 : 3 , 2 , 5 , 2 , 0 , 54...4.55 , 3.03 , 7.58 , 3.03 , 0.00 , 81.82 = 12 : 18.18
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 100 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00%

Powered By www.thaieducation.net