โรงเรียนบ้านแสงวิมาน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 25
ร้อยละ 3.45 % 0.00 % 10.34 % 0.00 % 0.00 % 86.21 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 1 4 12 0 0 77
ร้อยละ 1.06 % 4.26 % 12.77 % 0.00 % 0.00 % 81.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 123 คน
จำนวน(คน) 2 4 15 0 0 102
ร้อยละ 1.63 % 3.25 % 12.20 % 0.00 % 0.00 % 82.93 %

123 : 2 , 4 , 15 , 0 , 0 , 102...1.63 , 3.25 , 12.20 , 0.00 , 0.00 , 82.93 = 21 : 17.07
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 123 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 17.07%

Powered By www.thaieducation.net