โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 2 0 4 0 0 15
ร้อยละ 9.52 % 0.00 % 19.05 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 3 2 10 0 0 78
ร้อยละ 3.23 % 2.15 % 10.75 % 0.00 % 0.00 % 83.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 0 1 4 0 0 39
ร้อยละ 0.00 % 2.27 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 88.64 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 158 คน
จำนวน(คน) 5 3 18 0 0 132
ร้อยละ 3.16 % 1.90 % 11.39 % 0.00 % 0.00 % 83.54 %

114 : 5 , 2 , 14 , 0 , 0 , 93...4.39 , 1.75 , 12.28 , 0.00 , 0.00 , 81.58 = 21 : 18.42
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 158 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 16.46%

Powered By www.thaieducation.net