โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 4 0 5 0 0 14
ร้อยละ 17.39 % 0.00 % 21.74 % 0.00 % 0.00 % 60.87 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 4 2 11 0 0 76
ร้อยละ 4.30 % 2.15 % 11.83 % 0.00 % 0.00 % 81.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 0 1 4 0 0 39
ร้อยละ 0.00 % 2.27 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 88.64 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 160 คน
จำนวน(คน) 8 3 20 0 0 129
ร้อยละ 5.00 % 1.88 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 80.63 %

116 : 8 , 2 , 16 , 0 , 0 , 90...6.90 , 1.72 , 13.79 , 0.00 , 0.00 , 77.59 = 26 : 22.41
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 160 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 19.38%

Powered By www.thaieducation.net