โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 4 0 5 0 0 13
ร้อยละ 18.18 % 0.00 % 22.73 % 0.00 % 0.00 % 59.09 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 4 2 12 0 0 72
ร้อยละ 4.44 % 2.22 % 13.33 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 0 1 4 0 0 39
ร้อยละ 0.00 % 2.27 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 88.64 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 156 คน
จำนวน(คน) 8 3 21 0 0 124
ร้อยละ 5.13 % 1.92 % 13.46 % 0.00 % 0.00 % 79.49 %

112 : 8 , 2 , 17 , 0 , 0 , 85...7.14 , 1.79 , 15.18 , 0.00 , 0.00 , 75.89 = 27 : 24.11
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 156 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 20.51%

Powered By www.thaieducation.net