โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 17
ร้อยละ 9.09 % 0.00 % 13.64 % 0.00 % 0.00 % 77.27 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 4 0 5 0 0 79
ร้อยละ 4.55 % 0.00 % 5.68 % 0.00 % 0.00 % 89.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 40
ร้อยละ 2.27 % 0.00 % 6.82 % 0.00 % 0.00 % 90.91 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 154 คน
จำนวน(คน) 7 0 11 0 0 136
ร้อยละ 4.55 % 0.00 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 88.31 %

110 : 6 , 0 , 8 , 0 , 0 , 96...5.45 , 0.00 , 7.27 , 0.00 , 0.00 , 87.27 = 14 : 12.73
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 154 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 11.69%

Powered By www.thaieducation.net