โรงเรียนวัดมหิสสราราม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
4
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 1
ร้อยละ 25.00 % 25.00 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 25.00 %
ระดับประถมศึกษา
22
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 19
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 13.64 % 0.00 % 0.00 % 86.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 26 คน
จำนวน(คน) 1 1 4 0 0 20
ร้อยละ 3.85 % 3.85 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 76.92 %

26 : 1 , 1 , 4 , 0 , 0 , 20...3.85 , 3.85 , 15.38 , 0.00 , 0.00 , 76.92 = 6 : 23.08
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 26 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08%

Powered By www.thaieducation.net