โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 7
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
30
จำนวน(คน) 0 0 8 0 0 22
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 26.67 % 0.00 % 0.00 % 73.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
17
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 12
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 29.41 % 0.00 % 0.00 % 70.59 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 55 คน
จำนวน(คน) 0 0 14 0 0 41
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 25.45 % 0.00 % 0.00 % 74.55 %

38 : 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 29...0.00 , 0.00 , 23.68 , 0.00 , 0.00 , 76.32 = 9 : 23.68
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 55 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 25.45%

Powered By www.thaieducation.net