โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
7
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 7
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
30
จำนวน(คน) 0 0 9 0 0 21
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 30.00 % 0.00 % 0.00 % 70.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
17
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 12
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 29.41 % 0.00 % 0.00 % 70.59 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 54 คน
จำนวน(คน) 0 0 14 0 0 40
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 25.93 % 0.00 % 0.00 % 74.07 %

37 : 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 28...0.00 , 0.00 , 24.32 , 0.00 , 0.00 , 75.68 = 9 : 24.32
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 54 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 25.93%

Powered By www.thaieducation.net