โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
7
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 7
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
30
จำนวน(คน) 0 0 8 0 0 22
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 26.67 % 0.00 % 0.00 % 73.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
17
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 13
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 23.53 % 0.00 % 0.00 % 76.47 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 54 คน
จำนวน(คน) 0 0 12 0 0 42
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 22.22 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %

37 : 0 , 0 , 8 , 0 , 0 , 29...0.00 , 0.00 , 21.62 , 0.00 , 0.00 , 78.38 = 8 : 21.62
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 54 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22%

Powered By www.thaieducation.net