โรงเรียนวัดตรงบน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 5
ร้อยละ 12.50 % 0.00 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 62.50 %
ระดับประถมศึกษา
26
จำนวน(คน) 2 2 6 2 0 14
ร้อยละ 7.69 % 7.69 % 23.08 % 7.69 % 0.00 % 53.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 34 คน
จำนวน(คน) 3 2 8 2 0 19
ร้อยละ 8.82 % 5.88 % 23.53 % 5.88 % 0.00 % 55.88 %

34 : 3 , 2 , 8 , 2 , 0 , 19...8.82 , 5.88 , 23.53 , 5.88 , 0.00 , 55.88 = 15 : 44.12
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 34 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 44.12%

Powered By www.thaieducation.net