โรงเรียนวัดโคกมะม่วง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 1 1 2 1 3 22
ร้อยละ 3.33 % 3.33 % 6.67 % 3.33 % 10.00 % 73.33 %
ระดับประถมศึกษา
68
จำนวน(คน) 4 1 9 1 10 43
ร้อยละ 5.88 % 1.47 % 13.24 % 1.47 % 14.71 % 63.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 98 คน
จำนวน(คน) 5 2 11 2 13 65
ร้อยละ 5.10 % 2.04 % 11.22 % 2.04 % 13.27 % 66.33 %

98 : 5 , 2 , 11 , 2 , 13 , 65...5.10 , 2.04 , 11.22 , 2.04 , 13.27 , 66.33 = 33 : 33.67
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 98 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 33.67%

Powered By www.thaieducation.net