โรงเรียนวัดโคกมะม่วง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 26
ร้อยละ 3.45 % 3.45 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 89.66 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 6 1 6 0 0 54
ร้อยละ 8.96 % 1.49 % 8.96 % 0.00 % 0.00 % 80.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 96 คน
จำนวน(คน) 7 2 7 0 0 80
ร้อยละ 7.29 % 2.08 % 7.29 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %

96 : 7 , 2 , 7 , 0 , 0 , 80...7.29 , 2.08 , 7.29 , 0.00 , 0.00 , 83.33 = 16 : 16.67
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 96 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67%

Powered By www.thaieducation.net