โรงเรียนบ้านนำทรัพย์ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
3
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 2
ร้อยละ 0.00 % 33.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
49
จำนวน(คน) 2 0 4 0 3 40
ร้อยละ 4.08 % 0.00 % 8.16 % 0.00 % 6.12 % 81.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
25
จำนวน(คน) 3 1 2 0 0 19
ร้อยละ 12.00 % 4.00 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 76.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 77 คน
จำนวน(คน) 5 2 6 0 3 61
ร้อยละ 6.49 % 2.60 % 7.79 % 0.00 % 3.90 % 79.22 %

52 : 2 , 1 , 4 , 0 , 3 , 42...3.85 , 1.92 , 7.69 , 0.00 , 5.77 , 80.77 = 10 : 19.23
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 77 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 20.78%

Powered By www.thaieducation.net