โรงเรียนบ้านนำทรัพย์ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
2
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 1
ร้อยละ 0.00 % 50.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
47
จำนวน(คน) 2 0 4 0 3 38
ร้อยละ 4.26 % 0.00 % 8.51 % 0.00 % 6.38 % 80.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
25
จำนวน(คน) 3 1 2 0 0 19
ร้อยละ 12.00 % 4.00 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 76.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 74 คน
จำนวน(คน) 5 2 6 0 3 58
ร้อยละ 6.76 % 2.70 % 8.11 % 0.00 % 4.05 % 78.38 %

49 : 2 , 1 , 4 , 0 , 3 , 39...4.08 , 2.04 , 8.16 , 0.00 , 6.12 , 79.59 = 10 : 20.41
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 74 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 21.62%

Powered By www.thaieducation.net