โรงเรียนวัดเกาะจาก (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 0 2 3 0 0 24
ร้อยละ 0.00 % 6.90 % 10.34 % 0.00 % 0.00 % 82.76 %
ระดับประถมศึกษา
175
จำนวน(คน) 6 8 19 1 0 141
ร้อยละ 3.43 % 4.57 % 10.86 % 0.57 % 0.00 % 80.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 204 คน
จำนวน(คน) 6 10 22 1 0 165
ร้อยละ 2.94 % 4.90 % 10.78 % 0.49 % 0.00 % 80.88 %

204 : 6 , 10 , 22 , 1 , 0 , 165...2.94 , 4.90 , 10.78 , 0.49 , 0.00 , 80.88 = 39 : 19.12
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 204 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 19.12%

Powered By www.thaieducation.net