โรงเรียนวัดเกาะจาก (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 0 1 3 1 0 23
ร้อยละ 0.00 % 3.57 % 10.71 % 3.57 % 0.00 % 82.14 %
ระดับประถมศึกษา
172
จำนวน(คน) 7 5 9 4 4 143
ร้อยละ 4.07 % 2.91 % 5.23 % 2.33 % 2.33 % 83.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 200 คน
จำนวน(คน) 7 6 12 5 4 166
ร้อยละ 3.50 % 3.00 % 6.00 % 2.50 % 2.00 % 83.00 %

200 : 7 , 6 , 12 , 5 , 4 , 166...3.50 , 3.00 , 6.00 , 2.50 , 2.00 , 83.00 = 34 : 17.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 200 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00%

Powered By www.thaieducation.net