โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 5 4 4 4 1 5
ร้อยละ 21.74 % 17.39 % 17.39 % 17.39 % 4.35 % 21.74 %
ระดับประถมศึกษา
32
จำนวน(คน) 4 2 8 2 2 14
ร้อยละ 12.50 % 6.25 % 25.00 % 6.25 % 6.25 % 43.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 55 คน
จำนวน(คน) 9 6 12 6 3 19
ร้อยละ 16.36 % 10.91 % 21.82 % 10.91 % 5.45 % 34.55 %

55 : 9 , 6 , 12 , 6 , 3 , 19...16.36 , 10.91 , 21.82 , 10.91 , 5.45 , 34.55 = 36 : 65.45
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 55 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 65.45%

Powered By www.thaieducation.net