โรงเรียนบ้านควนมิตร (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 24
ร้อยละ 3.85 % 0.00 % 3.85 % 0.00 % 0.00 % 92.31 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 2 2 5 0 0 97
ร้อยละ 1.89 % 1.89 % 4.72 % 0.00 % 0.00 % 91.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 33
ร้อยละ 2.86 % 2.86 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 94.29 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 167 คน
จำนวน(คน) 4 3 6 0 0 154
ร้อยละ 2.40 % 1.80 % 3.59 % 0.00 % 0.00 % 92.22 %

132 : 3 , 2 , 6 , 0 , 0 , 121...2.27 , 1.52 , 4.55 , 0.00 , 0.00 , 91.67 = 11 : 8.33
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 167 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 7.78%

Powered By www.thaieducation.net